Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CMP / REPERFÚZNÍ TERAPIE
Mechanická rekanalizace
Aktualizace 20.12.2016
 
 
 • hlavní využití mechanické rekanalizace je u okluzí velkých tepen
 • mechanická rekanalizace může být provedena jako samostatný výkon při kontraindikaci TL nebo jako rescue terapie po předchozí neúspěšné trombolýze
 • v 1.čtvrtletí 2015 byly  prezentovány pozitivní výsledky studií s retrievery (rescue terapie při selhání IV trombolýzy) - EXTEND-IA , ESCAPE a SWIFT PRIME, THRACE a REVASCAT
  • rychlost a vysoká efektivita (rekanalizace až 90%)
  • nízké riziko sICH (MR CLEAN  6%, ESCAPE 3.6%, EXTEND IA 0%, REVASCAT 1.9%)
 • absolutní efekt léčby v dosažení nezávislosti pacienta je 14-31% !
 • aktuálně jsou preferovány stent retrievery
 • mechanická rekanalizace nemá do 4.5 hodiny přednost před IVT (AHA/ASA 2015 I/A)
  • nejsou randomizované studie prokazující zlepšení výsledného klinického stavu při použití mechanické rekanlizace místo IVT - studie SYNTHESIS neprokázala lepší výsledky endovaskulární léčby oproti IVT v čase do 4,5 hodiny [Ciccone, 2013]

Studie s mechanickou rekanalizací

 
 • stent retriever (SOLITAIRE, TREVO, BONNNET, ERIC)

 • proximální  trombektomie - rozrušení proximální části trombu s/bez aspirace (PENUMBRA, EKOS, EPAR)
 • distální  trombektomie - stažení trombu tahem a jeho distální část (MERCI)
 • stenting - stlačení trombu k cévní stěně
 • mechanické rozrušení trombu mikrokatetrem (např. v průběhu IAT)
 
 
 • delší terapeutické okno (6-12h dle různých studií)
 • vysoký rekanalizační potenciál (až 90%)
 • možné u pacientů, kde je TL KI (např. po recentní operaci, při antikoagulační terapii) nebo kde TL selhala (randomizovanými studiemi prokázaný efekt rescue terapie)
 • efektivní u okluzí tPA rezistentních
 • lze použít i rámci kombinovaných výkonů (IVT + IAT + mechanická rekanalizace)
 • výsledky závisí na zkušenostech neuroradiologa
 • vysoké náklady a požadavky na přístrojové a personální vybavení
 • oproti IVT je nevýhodou pozdější zahájení terapie s ohledem na čas nutný k přípravě intervence
 • komplikace spojené s endovaskulárním výkonem (disekce, perforace až 12%)
 • nebezpečí fragmentace trombu s vícečetnou distální embolizací
 
 AHA/ASA 2015

     akutní iCMP s významným deficitem a okluzí intrakraniální tepny
            
(průkaz okluze pomocí CTA, MRA, TCCD)

 • okluze ACI, M1 (I/A)
 • okluze M2/3, ACA, AV, BA, ACP (IIb/C)

     výkon prováděn jako:

 • rescue terapie při selhání IVT  (I/A) → více
 • primární intervence u pacientů s kontraindikací IVT  (IIa/C)
 • primární intervence při komplikaci endovaskulárních výkonů
     věk 18 let (I/A)  - u pacientů < 18 let lze léčbu do 6h zahájit, přínos ale není určen (IIb/C) 
     NIHSS 6   -   aktuální deficit ale nemusí být rozhodující, klinický stav může kolísat a řada pacientů s akutní
                                    okluzí nakonec zprogreduje, pokud není dosaženo rekanalizace - profitují i pacienti
                                    s lehkým deficitem
     mRS v předchorobí 0-1
     ASPECTS 6
     terapii lze zahájit do 6h (punkce třísla) (I/A)
 • doporučeno je začít co nejdříve, cílem je TICI 2b/3
 • léčba po > 6h je s nejistým klinickým výsledkem (IIb/C)

  

Léčbu lze do 6 hodin zahájit i u pacientů s ASPECTS < 6, NIHSS <6 a mRS >1 s okluzí ACI a M1,               ale přínos není stanoven ((IIb/B-R)

 
  Pomocná kritéria
      přítomnost významné penumbry na CTP (CBF/CBV mismatch)  nebo MR PWI/DWI
     klinicko-DWI mismatch (NIHSS 8 + DWI 25ml predikuje PWI/DWI mismatch) [Dávalos, 2004]
     angio-DWI mismatch (okluze velké tepny + malá léze na DWI)
 
 
 
AHA/ASA Guidelines 2015
Terapie
 • léčbou první volby je nadále IVT, pokud není kontraindikace (I/A)
 • cílem mechanické rekanalizace je co nejdříve dosáhnout TICI 2B/3 (IA)
 • endovaskulární léčba má být zahájena do 6h u pacientů neúspěšně léčených trombolýzou s  prestroke mRS 0-1 s okluzí ACI/M1 s ASPECTS ≥ 6 , NIHSS ≥ 6  a ve věku ≥ 18 let (I/A)
  • efektivita léčby zahájené po > 6h je nejistá (IIb/C)
  • lze léčit i pacienty s okluzí  M2/3, ACA, AV, BA, ACP, ale benefit je nejistý (IIb/C)
  • léčbu lze do 6 hodin zahájit i u pacientů s ASPECTS < 6, NIHSS <6 a mRS >1 s okluzí ACI a M1, ale přínos není stanoven ((IIb/B-R)
  • u pacientů < 18 let lze léčbu do 6h zahájit, přínos ale není určen (IIb/C) 
 • mechanická rekanalizace je preferována před IAT (I/E)
 • preferovat stent retrievry před Merci katetrem (I/A)
 • mechanická trombektomie jinými nástroji je za určitých okolností možná (IIb/B-NR)
 • komplementární použití např. IAT je do 6h možné (IIb/B-R)
 • užitečnost akutní cervikální PTA/STNT není určena (IIb/C), metodu lze zvážit v léčbě akutní CMP na podkladě cervikální aterosklerózy či disekce
Zobrazení
 • je nutné emergentní zobrazení mozkového parenchymu, nativní zobrazení většinou postačuje (I/A)
 • při zvažované mechanické intervenci je vhodné noninvazivní zobrazení mozkových cév (CTA, MRA, TCCD). Vyšetření nesmí oddálit podání IVT (I/A)
 • benefit dalších metod je nejasný (CTP, MRDWI a PWI) - očekávány jsou randomizované studie, prokazující přínos těchto metod v selekci vhodných pacientů s ASPECS < 6 nebo po 6 h od vzniku iktu
 
 KI vycházejí z jednotlivých studií, studie se ale mezi sebou mírně lišily.
► Radiologické nálezy
 • CT se známkami expansivního chování ischémie s přetlakem středočárových struktur nebo hypodensita > 33% povodí ACM
  • vyhlazení sulků nebo ztráta diferenciace mezi šedou a bílou hmotou není kontraindikace
 • chybějící penumbra
 • cerebrální vaskulitida
 • přílišná vinutost krčních tepen nebo známá okluze vnitřní karotidy na straně léze
 • subakutní infarkt v  povodí postižené tepny (stáří < 6 týdnů)
► Anamnéza, laboratorní nálezy
 • těhotenství (relativní KI)
 • předpokládaná doba přežití < 3 měsíce ( ne z důvodu mozkového infarktu)
 • TKs > 185 nebo TKd  > 110 mm Hg i přes léčbu nebo vyžadující kontinuální i.v. terapii
 • alergie
  • anamnéza těžké alergické reakce na kontrast
  • alergie na nikl nebo titan
 • u mechanické rekanalizace není užívání antikoagulancií či trombocytopenie kontraindikací výkonu
 • zatím nejsou doporučení týkající se mechanické rekanalizace u pacientů s NOAK 
  • bezpečně lze provést při absenci aktivity  → viz specifické laboratorní testy
  • při plné antikoagulaci je třeba počítat s vyšším rizikem krvácení (v doporučeních n n
  • ejsou NOAK uvedena jako kontraindikace)
Monitorace v průběhu výkonu
 • výkon provádí neuroradiolog, dohled anesteziologa a/nebo neurologa
 • v CA nebo v analgosedaci (preferenčně)  
 • monitorace TK á 5 min, TF, sat. O2
 • u analgosedace monitorace neurologického nálezu (stav vědomí, řeči, zorného pole, motoriky)

Antikoagulace

 • naředit heparin - 4ml Heparinu (1ml=5000jj) s 16ml FR. (20ml=20 000jj)
 • v úvodu angiografie aplikovat bolus 2000jj neředěného heparinu (0,4ml)
  • resp.  30IU/kg
  • pokud předcházela IVT, pak bolus nepodávat
 • následuje kontinuální infúze ředěného heparinu v dávce 500jj/ hodinu (0,5ml/hodinu) (dle studie PROACT, resp ve studii SWIFT PRIME bylo podáváno 450 jj/h)
Mechanická extrakce
 • v úvodu nástřik s posouzením místa a rozsahu okluze (určení TICI ), posouzení kolaterálního oběhu
 • po průchodu katetru trombem posoudit průchodnost distálních úseků
 • poté je zahájena trombektomie
  • aktuálně preferovány retrievery (Solitaire, Trevo, Bonnet) ev. proximální trombektomie (Penumbra) před Merci katetrem (studie TREVO-2 a SWIFT)
  • při mechanické rekanalizaci je důležitý nejen výběr zařízení, ale i způsob jeho použití - např. postup ADAPT (A Direct Aspiration First Pass Technique) u PENUMBRY  [Turk, 2013]
  • zařízení lze i kombinovat, ev. lze trombektomii kombinovat s IAT (→ kombinovaná reperfúzní terapie)
 • kontrolní nástřiky vždy po průchodu stentu a po skončení výkonu
   
 • při detekci těsné stenózy či okluze ACI lze akutně provést PTA karotidy  
  • na rozdíl od chronických zfibrotizovaných uzávěrů lze čerstvou okluzí snadno pomocí zavaděče  projít
  • při aplikaci stentu je problematická následná antiagregace (po TL kontraindikovaná) - často je v akutním stadiu provedena jen PTA a ev stent je aplikován s odstupem po standardní medikamentózní přípravě
  • navíc zavádění instrumentária intrakraniálně přes stentovaný úsek může vést k lokálním komplikacím
 • cílem výkonu  je dosažení TICI  2b-3
 • pokud je dosaženo rekanalizace, pak počkat 15 min a provést kontrolní nástřik k vyloučení časné reokluze
 • v případě reziduální okluze (okluzí) v distálních úsecích zvážit přínos a riziko komplikací při pokračujícím výkonu
 • pokud není dosaženo rekanalizace, výkon se ukončuje:
  • po opakovaně neúspěšné extrakci (cca 6 pokusů)
  • při podezření na sICH
 
 Indikátory kvality intervenčního programu
 • počet rekanalizací TICI  2b-3
 • čas od přijetí pacienta ke vpichu do třísla (door to groin time)
 • čas od CT ke vpichu do třísla (CT to groin time)
 • čas od vpichu do třísla k rekanalizaci
 • komplikace
  • hemoragie (HT1,2 a PH1,2)
  • s ICH
  • SAK
  • nový infarkt v jiném teritoriu
 
 Péče po intervenčním výkonu
 • zavaděč (sheath) většinou ponechán fixovaný v třísle (pro případ časné reokluze a indikace opakované intervence)
  • po 6 hodinách extrakce sheathu a komprese třísla (manuálně, Femostop )
  • alternativou je extrakce na sále a okluze pomocí okluderů (Starclose, AngioSeal )
 • pacient je transportován na JIP (někdy ihned po výkonu provádíme CT mozku k vyloučení SAK či ICH)
 • na JIP pokračovat v monitoraci vitálních funkcí (měření TK v 1. hodině á 15 min., poté á 30 min. po dobu minimálně 24 hodin) 
 • sledovat  rozvoj komplikací, monitorovat neurologický stav (NIHSS)
  • pokud byla podána tPA sledovat krvácení v místě vpichu, z dásní, GIT, urogenitální, atd.
 • pokud byla podána tPA , pak v prvních 24 hodinách po TL nesmí být zavedena NGS, centrální žilní katetr a nesmí být provedena arteriální punkce a platí zákaz aplikace intramuskulárních injekcí  asi jednu hodinu po podání tPA
 • odběry KO a hemokoagulace (aPTT , TT, F, Q, INR) za 6 a 12 hodin, následující den KO+hemokoagulace+ biochemie
 • kontrolní CT mozku za 22-36 hodin
   

Medikace po výkonu

 • jak nasazovat antiagregancia po izolované mechanické rekanalizaci není jasně stanoveno, jasná kontraindikace nikde uvedena není
  • ve studii ESCAPE byla podávána ASA 160 mg ihned po vstupním CT a poté jel pacient na intervenci
 • v případě bridging trombolýzy podat antiagregaci a miniheparinizaci (prevence DVT) za 24 hodin od TL (po vyloučení hemoragické komplikace na CT)
 • není standardizován postup při emergentním stentingu po předchozí IVT
  • riziko krvácení vs. riziko trombózy stentu - je lépe provést akutně jen PTA a ev. stenting provést odloženě
  • pokud bylo nutné stent aplikovat ihned, je antitrombotická léčba nezbytná a lze najít různé protokoly (standard neexistuje):
   • ihned po výkonu i.v. KARDEGIC 500mg, za 24h clopidogrel, heparin ne  [Panpangiotou, 2011]
   • abciximab (INTEGRILIN) (→ viz zde) bolus i.v. + kont. i.v. kont. 12h,  s následným nasazení ASA+CLP   [Wang, 2007]

 
Solitaire
 • nejprve je dosaženo rychlé rekanalizace přechodným rozvinutím stentu v celém rozsahu trombu (na dobu 3-10 minut)
 • následuje extrakce stentu i s trombem
 • v  průběhu extrakce je doporučena proximální balónková okluze tepny a současná aspirace k dosažení retrográdního toku
 • v současnosti není povoleno trvalé odpoutání stentu
 • metodu lze kombinovat s lokální podáním tPA
   
 • schálen FDA k léčbě akutní iCMP v III/2012 na základě výsledků studie SWIFT
  • solitaire dosáhl lepšího výsledku ve smyslu četnosti rekanalizace, bezpečnosti i dobrého výsledného klinického stavu než Merci katetr
 • metaanalýza 6 evropských studií zahrnovala 141 pacientů (mean NIHSS 18) s  okluzí intrakraniální cévy léčených systémem Solitaire FR  [Dávalos, 2012]
  • rekanalizace (TICI  2b) bylo dosaženo v 86% případů
  • z nich 55% dosáhlo příznivého klinického stavu
 • v r.2015 publikovány pozitivní studie EXTEND-IA , ESCAPE  SWIFT PRIME  → viz výše

Rekanalizace M1 úseku ACM pomocí retrieveru Solitaire
Rekanalizace okluze top basilaris pomocí retrieveru Solitaire. Výkon navazoval na IV trombolýzu.
 
Trevo retriever
 • schálen FDA v VIII/2012 na základě výskedů studie TREVO-2
 • ve studii se 60 pacienty bylo dosaženo TICI ≥ 2a v 91.7%, TICI 2b a 3 u 78.3%. mRS 0-2 u 55%, sICH 5%  [Jansen, 2013]
 
► Penumbra
 • proximální trombektomie - kombinuje mechanickou disrupci trombu s aspirací jeho fragmentů
 • díky aspiraci lze očekávat menší riziko distální embolizace oproti mechanické disrupci běžným katetrem
 • ve studii Penumbra Pivotal Stroke Trial  se 125 pacienty bylo  dosaženo rekanalizace (TIMI 2-3) v 81,6 %, ve skupině s úplnou nebo částečnou rekanalizací mělo ale pouze 37% mRS 0–1. Mortalita 26.3% / 30 dní.  [Stroke 2009]
 • penumbra systém byl testován i ve studii IMS-III
Mladý pacient s okluzí M2 větve. Manifestace těžkou fatickou poruchou. Po selhání IVT přistoupeno k mechanické rekanalizaci systémem Penumbra. Dosaženo kompletní rekanalizace s následnou regresí fatické poruchy.
Snímky z archivu KZM FN u sv.Anny v Brně
 
► Eric retriever  →  viz zde

Úspěšná mechanická rekanalizace okluze terminální ACI vlevo retrieverem ERIC.  V úvodu těžká fatická porucha a hemiplegie, NIHSS 22. Dle CTA popsána okluze celé ACI od odstupu, na DSA okluze terminálního úseku ACI. Po výkonu došlo k úpravě hemiparesy.
Snímky z archivu KZM FN u sv.Anny v Brno
Bonnet retriver
 • konstrukce obdobná jako u Solitairu
MERCI katetr
 • speciální spirála, kterou lze zachytit a následně stáhnout trombus nebo embolus z tepny do zavaděče
 • efektivita v dosažení rekanalizace byla demonstrována ve studiích MERCI a MultiMERCI
 • jeho užití k rekanalizaci tepny připouští i poslední  doporučení AHA (American Heart Association) z r. 2007, nicméně preferovány jsou aktuálně retrievery
 
Endovaskulární ultrazvuk (EKOS systém)
 • katetr s 1.7Mh UZ sondou
 • fragmentace trombu pomocí nízkoenergetického intravaskulárního ultrazvuku zavdeného přímo do oblasti trombu
 • napomáhá lepšímu průniku trombolytika, podávaného stejným katetrem
 • testován ve studiích IMS II a IMS III
►  Endovascular Photo Acoustic Recanalization (EPAR)
 • endovaskulární katetr zakončený laserem, cca 1000 impulsů /s
 • energie laseru je přeměněna na akustickou energii
 • rekanalizace dle menších studií u ~ 40% pacientů [Berlis, Stroke 2004]
►  Akutní stentování
 • data  týkající se  stentování u akutního mozkového infarktu jsou omezená, randomizované studie nejsou
  • bylo publikována několik malých studií, které prokázaly  vysoký rekanalizační potenciál stentingu mezi 79% až 95%, nejsou randomizované studie k prokázání klinického efektu
  • v prospektivní studií SARIS (Stent-Assisted Recanalisation in Acute Stroke) bylo dosaženo rekanalizace ve 100% (n=20)
 • dle AHA/ASA guidelines je postup považován za experimentální
 • preferovány jsou samoexpandibilní stenty
 • výhodou ve srovnání s jinými metodami je rychlost s jakou je rakanalizace dosaženo
 • nevýhody:
  komprese  trombu k cévní stěně riziko okluze perforátorů
  vysoký počet restenóz (až 32%)
  nutnost následné duální antiagregační terapie k prevenci trombózy →       
       zvýšené
  riziko krvácení
 • benefit může přinést stentování akutní okluze ACI (ať již na podkladě aterotrombózy či disekce)
TOPlist